Wild turkey poult, <i>Meleagris gallopavo</i>.
Wild turkey poult, Meleagris gallopavo.
Credit: Thomas W Greer