Adult velvety tree ant, <I>Liometopum occidentale.</I>  .
Adult velvety tree ant, Liometopum occidentale. .
Credit: David Rosen