Snails & Slugs

Italian White Snail (White Garden Snail)

Theba pisana